Løbsmærket

Løbsmærket

Løb handler om at færdigheder i at kunne orientere sig og kunne finde vej.

Her er nogle mål for, hvad man skal kunne, vide eller have oplevet for at få mærkerne på de enkelte niveauer.

Løb 1
Det er målet at:

 • Børnene i grupper af 2 til 4 skal følge en rute af spor, som lederen har lagt ud. Undervejs placeres 10 forskellige ting, som børnene skal huske. Når de kommer hjem, skal de kunne sige mindst 7 af disse.
 • Børnene skal orientere sig efter et nærkort.
  Placer 10 farveblyanter og markér disse på et “nærkort” eksempelvis over kredshuset eller en lejrhytte. Børnene skal finde tingene ud fra nærkortet og sætte et kryds på det rigtige sted på kortet (altså i den rigtige farve).
 • Børnene har gennemført et lineært løb – til fods.
  Vælg et af følgende løb: lagkageløb eller stjerneløb med lille radius.


Løb 2
Det er målet at:

 • Børnene kan finde nord på 2 forskellige måder uden brug af kompas (myretuer, solen,  Karlsvognen, mos på træerne, hjemmelavet kompas, månen, kirketårne, træernes hældning, blæsevejr)
 • Børnene kan nordvende et kort.
 • Børnene har deltaget på et refleksløb (om natten).
 • Børnene har gennemført et Lineært løb – til fods.
  Vælg imellem: fotoløb (find poster ud fra foto) eller skattejagt.

Løb 3
Det er målet at:

Børnene uden brug af kompas kan udpege de 4 verdenshjørner.

 • Børnene kan udpege 10 forskellige signaturer på et 4 cm kort, samt samt 10 forskellige signaturer på et orienteringskort. Ud af disse 20 signaturer bør børnene have mindst 15 rigtige. Kan eventuelt laves som signaturbingo.
 • Børnene har været med til at lave en højdekurvemodel. Eksempelvis med mosgummi som man skærer ud efter højdekurverne på et kort, og limer sammen.
 • Børnene kan finde kursen mellem to punkter på et kort (ved at måle på kortet med et kompas).
 • Børnene kan finde kursen mellem to punkter i virkeligheden. Børnene ved, hvad de forskellige dele af et kompas hedder, og hvordan de virker.
 • Børnene har gennemført et o-løb med skærme og klippetænger – omkring 10 poster.
  O-løbet gennemføres som en fælles tur, hvor alle går samlet, eller i hold af mindst 4. Poster placeres på stier i kryds eller lignende.
 • Børnene har gennemført et ræveløb (med lyde der laves af ledere). Posten laver lyden, som man går efter. (Posterne kan overlappe to og to). Børnene går mindst fire sammen.
 • Børnene har gennemført et Lineært løb – til fods.
  Vælg imellem: GPS-løb, mylderløb eller tulipanløb.

Løb 4
Det er målet at:

 • De unge kan finde nord på 5 forskellige måder uden brug af kompas (myretuer, solen,  Karlsvognen, mos på træerne, hjemmelavet kompas, kirketårne, træernes hældning, blæsevejr).
 • De unge kan gå 100 meter ved hjælp af skridtlængde, og ramme inden for 5 meter.
 • De unge kan udregne/opmåle længden på en rute på 3 forskellige korttyper (med forskellige målestok)
 • De unge kan finde afstanden i luftlinje mellem 2 punkter på et kort, forstået sådan, at man står i terrænet og har et kort over området. Lederen udpeger to terrængenstande, man kan se i virkeligheden, og den unge skal via kortet finde afstanden imellem dem. Man kan med fordel bruge sigtestokke til at udpege terrængenstandene.
 • De unge kan udpege 8 ud af 10 punkter på et kort.
  De unge bliver placeret på en bakketop, og lederen udpeger 10 forskellige punkter ude i terrænet (i afstande op til 5 km væk). De skal derefter kunne finde disse punkter på et kort (helst 4 cm kort pga. detaljeringsgraden). Brug evt. sigtestokke til dette.
  Dette kan også laves som “kort til terræn”, hvor man har punkter indtegnet på kortet og skal fortælle, hvilken sigtestok punktet passer til.
 • De unge kan pejle en retning i terrænet og overføre denne som en linje på kortet. Og omvendt – fra kort til virkelighed.
 • De unge kan lave en krydspejling på et kort.
 • De unge kan lave en krydspejling og finde et bestemt punkt i virkeligheden ved brug af tre personer (to der pejler, som dirigerer den tredje).
 • De unge kan bruge et kompas så præcist (pejlekompas), at man kan gå én kurs med én afstand, efterfulgt af en ny kurs og ny afstand – i alt 5 kurser med mellem 4 og 15 meters afstand. Slutteligt skal man ramme inden for 2 meter af det ”teoretisk korrekte punkt”, som lederen kan regne sig frem til, eller konstruere på kort eller computer.
 • De unge har gennemført et O-løb med skærme og klippetænger – omkring 10 poster.
  Dette skal gøres i hold af to eller alene. Poster placeres primært uden for stier ved tydelige terrængenstande.
 • De unge har gennemført et natorienteringsløb.
  Som gåtur i hold med poster på stier. Brug gerne skridttælling til at finde posterne.
 • De unge har gennemført et lineært løb – til fods.
  Løbet skal være et opgaveløb hvor man kun får oplyst første post. På hver post får man information om, hvor næste post findes. Der skal være mindst 8 poster og følgende ting bør inddrages: Pejlinger, skridttælling (afstand og retning til næste post), Signaturer, tulipaner, kalke, koordinater (længde/breddegrader, UTM, eller evt. også med GPS).

Løb 5
Det er målet at:

 • De unge har fulgt lederen på en rute (min. 1 km) med kompas og talt sine skridt. Efterfølgende skal de unge tegne ruten på et stykke papir ud fra en givet målestok.
 • De unge har tegnet mindst fem korrekte signaturer på en kalke.
  Lederen har forberedt en kalke, hvor der kun er en streg og målestok på et blankt papir. Man går ruten med lederen, der viser vej, og det gælder nu om at indtegne så mange korrekte signaturer som muligt på kalken. Når man kommer hjem, får man udleveret kort og skal finde ud af, hvor kalken skal placeres, og man kan se, hvor mange signaturer man har korrekt.
  Dette kan gøres både med O-kort og 4 cm. kort.
  Det er vigtigt, at det laves som kalke, så de unge prøver at bruge en kalke. Det er vigtigt at vælge en rute hvor der på det tilhørende kort er rigeligt signaturer.
 • De unge har prøvet at blive placeret af lederen på et sted i terrænet uden et tydeligt terrænpunkt, men hvor man kan se tydelige terrænpunkter. Derefter skal man ved hjælp af en omvendt krydspejling kunne udpege på et kort, hvor man befinder sig.
 • De unge har prøvet at finde et bestemt punkt ved at lave en omvendt krydspejling i virkeligheden sådan at de alene bevæger sig i “krydset” og pejler “modsat”. Pejlingen bør foretages med pejlekompas, og afstandene skal være mindst 500 m henholdsvis 1,5 km til terrænobjekterne.
 • De unge har gennemført et o-løb med skærme og klippetænger – omkring 10 poster. Løbet skal gennemføres alene. Poster placeres væk fra stier i nærheden af terrænstande.
 • De unge har gennemført et natorienteringsløb på tid og med klippetænger.
 • De unge har gennemført et lineært løb – til fods -med poster, hvor man på posten skal løse en orienteringsopgave og have det rigtige svar med sig videre til mål.  Der skal være mindst 8 poster, der bør dække følgende kategorier: Almindelig pejlinger, krydspejlinger, signaturer, højdekurver, målestok.

Løb 6
Det er målet at: 

 • Man har kendskab til forskellen på og betydningen af grov- og finorientering, når man gennemfører et O-løb. Herunder at man skal grov-orientere mest muligt. Konkret ved sammen med leder at drøfte og planlægge, hvordan ens løb skal disponeres. Herefter gennemføres og evalueres løbet.
 • Man har kendskab til og forståelse af betydningen af vejvalg, og har konkret prøvet at planlægge og gennemløbe forskellige vejvalgs-ruter mellem punkter på O-kort.
 • Man har lært, hvad højdekurver er, og kan identificere de mest typiske højdekurve-signaturer på et kort og i terræn; bakke, dal/hulning, udløber.
 • Man har, alene eller sammen med max 1 anden, gennemført mindst 3 orienteringsløb, hvor posterne er placeret ved svære signaturer som fx bevoksningsgrænser, hulninger eller efter højdekurver.
 • Man har konstrueret og udlagt mindst to forskellige løb på nærkort, og har fået løbet afprøvet og evalueret af nogle andre.

Løb 7
Det er målet at: 

 • Man har kendskab til og forståelse for, hvad et opfang er, og hvad det betyder, at opfanget ligger før og efter en post. Man skal kunne identificere opfang korrekt på kortet i mindst 7 ud af 10 tilfælde.
 • Man har kendskab til, hvordan man skal agere, hvis man bommer en post. Dvs. hvad man gør, når man opdager, at virkeligheden ikke passer med kortet, og man ikke kan finde en post.
 • Man har afprøvet mindst 5 forskellige orienteringsløb med mindst 5 poster hver, hvor opfanget i ca. halvdelen af tilfældene ligger bag posten og halvdelen før.
 • Man har selv prøvet at udlægge et orienteringsløb, hvor posterne er placeret væk fra stier og i stedet ved terrængenstande, og har fået løbet afprøvet og evalueret af andre. Herunder gennemført eftersnak med deltagerne om rutevalg.
 • Man har prøvet at lave en model af et kortudsnit, hvor højdekurver og markante signaturer er korrekt overført. Fx model af papmache, flamingoplader, ler/sand, modellervoks.

Løb 8
Det er målet at: 

 • Man har prøvet at undervise andre i basal orienteringsteknik (fra trin 1-4).
 • Man har prøvet at opfinde en ny orienteringsleg/øvelse, hvor deltagerne fx lærer signaturer, at løbe efter nærkort eller at bruge et kompas.
 • Man har kendskab til og forståelse for, hvad ledelinjer, holdepunkter og orienteringsmomenter er, og kan forklare dette for andre samt udpege eksempler på det på et kort.
 • Man har kendskab til og forståelse for de basale principper for banelægning (at lave et løb på kortet), og har konkret prøvet et lave mindst 5 forskellige løb (på kort), hvor der er taget hensyn til antallet af orienteringsmomenter, ledelinjer og holdepunkter samt opfang.
 • Man har selv prøvet at udlægge et orienteringsløb, hvor posterne er placeret væk fra stier og i stedet ved svære terrængenstande, og har fået løbet afprøvet og evalueret af andre. Herunder gennemført eftersnak med deltagerne om rutevalg.

Løb 9
Det er målet at: 

 • Man har prøvet at konstruere et nærkort over lokalområdet. Retning Nord skal være ”op” på kortet, og kortets målestoksforhold skal være angivet.
 • Man har konstrueret, udlagt og fået andre til at afprøve mindst tre forskellige løb på det nærkort, man selv har lavet.
 • Man har planlagt og afprøvet mindst tre forskellige orienteringslege for Tumlinge eller Pilte.
 • Man har kendskab til reglerne for hvor, hvornår og hvordan man må udlægge orienteringsløb, og man har konkret prøvet at ansøge om tilladelse til løbsgennemførsel.
 • Man har selv gennemført mindst tre forskellige orienteringsløb, hvor samtlige poster er placeret vanskeligt. Dvs. med mange orienteringsmomenter mellem hver post, med mange mulige vejvalg, med poster placeret ved svære signaturer og med krav om anvendelse af højdekurver.

Løb 10
Det er målet at: 

 • Man kan konstruere orienteringsbaner af forskellige sværhedsgrader. Herunder hensyntagen til vejvalg, anvendelse af forskellige løbs- og korttyper, placering af poster, opfang.
 • Man konkret har konstrueret, udlagt og fået afprøvet mindst 3 forskellige orienteringsløb på orienteringskort (1:10.000). Herunder eftersnak med deltagerne om deres vejvalg.
 • Man konkret har konstrueret, udlagt og fået afprøvet mindst 1 løb på andre korttyper end orienteringskort. Fx 1:25.000 eller 1:50.000.
 • Man har planlagt og afprøvet mindst 5 forskellige slags lege-orientering med mindre børn.
 • Man har haft ansvaret for rutevalg og orientering i forbindelse med løb eller ekspedition i ukendt område (anden del af landet, fjeldtur eller lignende).
 • Man har planlagt og gennemført et undervisningsforløb, hvor deltagerne lærer om højdekurver, således at de konkret kan anvende disse til at planlægge deres vejvalg. Undervisningen skal dels omfatte teori, dels praksis hvor forskellige højdekurvesignaturer vises i terræn.
 • Man har selv gennemført mindst 2 orienteringsløb efter højdekurvekort.